Problematické slučování ZŠ Botanická a ZŠ Staňkova

Dne 25.2. 2020 se v jídelně Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka uskutečnilo další setkání s rodiči týkající se plánovaného slučování ZŠ Botanická a ZŠ Staňkova. Této schůze se účastnili zástupci kraje (JMK), městské části Královo Pole (MČKP) i ředitelé všech tří zainteresovaných subjektů.

ZŠ Botanická je v budově gymnázia v nájmu (jejím vlastníkem je Jihomoravský kraj a zmíněné gymnázium). V r. 2018 proběhla mimo jiné stavební úprava sociálního zařízení na gymnáziu, které si kvůli existujícím normám vyžádalo rozsáhlejší prostorové řešení a to spolu s dalšími stavebními pracemi spustilo současnou lavinu nepříjemností. Důvody ředitele gymnázia podle reakcí chápou i rodiče ZŠ Botanická a rozumí jeho motivaci i jednání z pozice ředitele. Ten potřebuje adekvátní prostory nejen pro žáky, ale i pro své pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Co se jeví z pozice rodičů jako problematické je výsledné řešení a cesta k němu.

ZŠ Botanická je škola se sportovním zaměřením a jako takovou ji vyhledávají rodiče z celého Brna, škola vychází vstříc zájmům svých žáků například  při tvorbě rozvrhu. ZŠ Botanická vyrostla ve školu, která dokázala naplnit svůj specifický program a přitáhnout ty, kterým nejlépe vyhovuje. Prostě fungující celek.

Požadavek na navrácení pronajímaných prostor přitom vykrystalizoval v řešení, které počítá s tím, že škola během příštích sedmi let úplně ukončí činnost. V září 2020 by měli nastoupit poslední prvňáčci a každý rok tak odejde jedna třída (ZŠ Botanická má 7 ročníků a do 8. a 9. děti odchází jinam). Několikrát na schůzi padlo, že sloučení bude čistě administrativní – ZŠ bude mít jiné jméno a stane se detašovaným pracovištěm ZŠ Staňkova. ZŠ Staňkova je také škola se specifickým profilem, která především nabízí výuku dětí cizinců, má své zkušenosti s podporou sportovních aktivit a samozřejmě jazykového vzdělávání. Nicméně prostorově by ZŠ Botanická přijmout nemohla, ale postupným útlumem, kdy zůstane každá škola ve své dosavadní budově, to možné na onu přechodovou dobu 7 let bude.

Jenže zde stále zůstává fakt, že jedna ze škol zanikne. Na setkání se ozývaly otázky nejen na to, jak bude ředitelka ZŠ Staňkova řešit například ubývající úvazek zejména učitelů druhého stupně související s postupnou redukcí tříd. Rodiče dále upozorňovali i na to, že zřejmě dojde k odchodu žáků, ať už z důvodu toho, že mladší sourozenec nastoupí na jinou ZŠ a nebude pro rodiče možné vozit děti do škol na různá místa nebo kvůli nejisté budoucnosti školy (minimální počet žáků ve třídě je stanoven na 17). Samozřejmě zaznívaly oprávněné obavy o to, že dojde k rozbití stávajícího učitelského kolektivu.

Největší rozhořčení ale způsobil fakt, že se rodiče cítili být odstaveni od hledání řešení – zástupkyně rodičů ze školní rady upozornila na fakt, že zástupce MČKP na společných jednáních o problému mlčel, i když jednání na radnici probíhala velmi intenzivně od podzimu. Podle vyslechnutých vyjádření byl přitom problém ZŠ Botanická projednáván úředníky na nějaké úrovni již minimálně předchozí dva roky a zhruba 8 let se tento problém opakovaně vynořoval. Z dotazů z publika a odpovědí na ně je zřejmé, že se příliš neuvažovalo o možnosti najít pro školu náhradní prostory a zcela určitě neproběhl žádný pokus umožnit škole hledat své působiště v jiné městské části. Argument, že MČKP chtěla zachovat školu pro spádové děti, je v tomto ohledu lichý, protože školu navštěvuje poměrně malé procento spádových žáků (asi jedna třetina) a velkému počtu žáků a rodičů naopak stojí škola za to, aby dojížděli. V případě, že by škola našla nové působiště v jiné části města, dojížděli by královopolští žáci tam a zdá se, že by to bylo akceptovatelné řešení, pokud by to umožnilo zachovat stávající kolektiv a chod školy. Samozřejmě, není jednoduché takový objekt vhodný pro školu najít. Nicméně rodiče žáků ZŠ Botanická nyní mají (snad oprávněný) pocit, že taková snaha byla rovnou zamítnuta a tedy nebylo pro najití optimálního řešení učiněno ze strany MČ a kraje dost. Reakci jednoho z rodičů můžete vidět na videoblogu Life mom Lucy

Zástupci MČ zdůraznili, že i po zrušení ZŠ Botanická bude pro spádové děti stále ve školách v MČ KP dostatek místa a že do budoucích zhruba šesti let je důležité se zabývat kapacitami středních škol, protože poroste počet absolventů ZŠ. Na základní školy v Králově Poli musí být přednostně přijímáni spádoví žáci a tak dosavadní číslo cca 30% přespolních může být v budoucnu nižší. Od stolu a tabulek tu tedy žádný větší problém nemáme.

Kdyby ovšem problémem a starostí rodičů bylo pouze to, zda své dítě umístí na dostupnou ZŠ. Jenže  v současné době už tomu tak není a rodiče i žáci mají na školy i další požadavky. Ty se týkají profilace škol, jejich prostředí, shody programu školy a požadavků žáků a rodičů. Podle MČKP tyto věci řeší soukromé a vesnické školy, které nabízí alternativní programy a není v moci MČ toto řešit. Nicméně se zdá, že poptávka po opačném přístupu – tedy po přístupu, který umožní pestřejší programovou nabídku už základního a snad brzy i středního vzdělávání – poroste a bude třeba hledat možnosti, jak vznik takové nabídky umožnit. Takové úvahy a trendy by měly nejen MČ, ale celé Brno a JMK mít na zřeteli při tvorbě svých koncepčních dokumentů týkajících se vzdělávání a začít dotace a finance plynoucí do školství chápat jako investice s dobrou a trvalou návratností.

Dlouhodobé plány se ZŠ Botanická

Nedlouho po začátku druhého pololetí se rodiče ZŠ Botanická dozvěděli, že se jejich škola bude rušit. O předběžně dostupných informacích jsme informovaly v minulém článku. Ve středu 19. února proběhlo na úřadu MČ Královo Pole setkání zastupitelů s občany, kde se důvody a důsledky změny projednávaly.

ZŠ Botanická je malá, téměř rodinná škola se 147 žáky, která sdílí prostor budovy se sportovním gymnáziem. Vedení školy se podařilo vytvořit vzdělávací prostor, kam své děti dávají rodiče i z jiných městských částí – a to je nyní jeden z argumentů, proč nemá úřad zájem na jejím zachování. Dvě třetiny žáků jezdí z jiných částí Brna, než je Královo Pole.

Cílem úřadu je činnost školy postupně utlumit. To znamená papírově sloučit školu se ZŠ Staňkova, díky tomu nemuset vypsat zápis do 1. třídy, současné žáky nechat dochodit. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, které prostory akutně potřebuje, souhlasilo s postupným uvolňováním tříd. Jakým způsobem budou pokryty úvazky učitelů, pro které je ve školách v Králově Poli dle slov radnice využití, není po setkání jasné. Na otázku sjednocování školního vzdělávacího programu (ŠVP) se od zastupitelů vyskytly protichůdné odpovědi, nicméně na tyto má dle zastupitelů odpovědět nová ředitelka ZŠ Staňkova na setkání v prostorách školy na Botanické v úterý 25. 2. 2020.

Výhledově, tedy do osmi let, se ZŠ Botanická zruší. Ve stejném časovém horizontu má vzniknout nová škola v místech nové výstavby na Kociánce, kde je očekávána poptávka po základní škole. MČ Královo Pole si nechává vypracovat studii, kam nejlépe školu umístit.

Papírově je tedy vše v pořádku. Počet královopolských žáků z původní školy se snadno přesune jinam, pro učitele úvazky jsou, co na tom, že na různých školách, třídní kolektiv se trhat nebude, tak je jedno, co bude s nějakým ŠVP. Až zanikne, otevřeme jinde novou. Vůle zachovat vyhledávanou školu, zdá se, není, škola jako škola.

Skutečně? Co můžeme, a co chceme udělat, aby se základní vzdělání nezměnilo jen na kupecké počty?